Lemur Week 2014, at the Duke Lemur Center.

Mar. 31, 2014 @ 05:18 PM
Lemur Week 2014, at the Duke Lemur Center. The Herald-Sun | Bernard Thomas